Tell Me :  Talk
Talk about your favorite band. 

Previous page Next page First page IORR home

For information about how to use this forum please check out forum help and policies.

Goto Page: PreviousFirst...345678910111213Next
Current Page: 11 of 13
Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Date: October 14, 2017 00:59

Quote
powerage78
SMU
[www.youtube.com]

grinning smileyWe know Darryl has enough expertise to play by his own standards and not just replicate what Bill did.

But...come on...

Darryl is a great player...ok....he played with Miles Davis...ok...he is tecnically thousand lights years from the average bassist....ok....he is far away from what stones music needs...ok....BUT BILL....oh Bill WE MISS YOU.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Hairball ()
Date: October 14, 2017 01:30

Quote
RipThisBone
Quote
Redhotcarpet
DN: 1/5

Rolling Stones på Friends Arena: ”Låter som 12-åringar på skolavslutning”

Det fanns en tid då det hade betraktats som en kulturell förlust om Rolling Stones lade ner. Vi är förbi det nu, skriver Po Tidholm om Rolling Stones på Friends Arena.

Po Tidholm

Ingen skulle troligen misstycka, alla som någonsin har velat har haft chansen att se dem, de har spelat i Sverige 27 gånger och har inte varit relevanta sedan 1981. Deras musik har förvisso klassikerstatus men kan inte ens med en generös bedömning sägas vara viktig längre.


Scenen är enorm, och fyra gigantiska skärmar tornar upp sig längs hela arenans kortsida. Det är kanske inte fullt till sista plats, men nära nog. Vilket är en aning överraskande med tanke på att Rolling Stones är relativt frånvarande i medierna. De spelas sällan i radio, annat än i tjatiga retroreklamstationer, och har inte haft en hitlåt under det här millenniet. Men ett band på den här nivån har ju för länge sedan nått en kritisk massa, och den tenderar att föryngra sig själv.
Mick Jagger kommer inledningsvis ut i något slags glansig outfit och ortopediska skor maskerade till sneakers. De inleder lite skakigt med ”Sympathy for the devil”, ”It’s only rock’n’roll” och ”Tumbling dice”, och fortsätter i samma stil. Det är inte tal om att göra något annat än det förväntade och att ge människor valuta för de (hutlöst dyra) biljettpriserna. Framförandet är överlag inte helt illa, givet att det faktiskt handlar om en samling seniora musiker. Det saknas spänst, det är grötigt och bitvis ganska otajt, men charmigt om man så vill.
”You can’t always get what you want” är ändå överraskande imponerande med sitt lågmälda och lunkande sväng. Stones förlöstes av svart musik, de hittade en själ som Beatles aldrig var i närheten av och som pekade ut en ny riktning för populärmusiken under många år. Men de åren är onekligen förbi.
Annat fungerar mindre bra. ”Honky tonk women” låter som om den framfördes av ett band bestående av 12-åringar på en skolavslutning, under ledning av en överentusiastisk musikmajje, född -43. Det är sanslöst rörigt. Keith Richards sololåtar funkar rätt ok, hans mumlande är på något sätt kongenialt med bluesen och sårbarheten i ”Slippin away” är lite rörande ändå. Ron Woods lap steel-solo är kvällens skarpaste gitarrspel. Han fick ju spela sittande.
Mick Jagger. Vad ska man säga. Han har rösten och pojkkroppen i behåll. Men jag blir mest sittande i förundran över vilka drivkrafter som får honom att fortsätta. Det är något grundläggande sorgligt med människor som inte kan sluta. Det är ett surrealistiskt skådespel att se honom stå längst ute på avsatsen och köra sina ticks medan den förunderliga Charlie Watts, i sin sobert ljusgula button down-skjorta, accentuerar hans rörelser.
Jag tänker på Åsa Beckmans senaste, alldeles lysande, krönika om de äldre männens sexuella dragningskraft och på hur orimligt det hade varit med en 74-årig kvinna i samma roll. Så ironiskt då att Keith Richards – den gamla casanovan – numera ser ut som en tant man skulle kunna möta på Konsum, lite excentrisk, men ändå. Som om den manliga fåfängan transformerat honom.
Och slutligen: på sätt och vis är det en helt överspelad diskussion, men det är ändå intressant att konstatera hur rocken åldrats för att säkra 40-talisternas privilegium. De flyttar gränserna framför sig. Sist jag recenserade Rolling Stones var 1995 - det vill säga för 22 år sedan - och under den då rådande ungdomskulten var bandet och medlemmarnas ålder en provokation. Att fortsätta trots att man var över femtio framstod som ett hån mot populärkulturens själva väsen. Men Stones uthärdade förstås, för att de kunde. Mycket tyder på att de kommer ta rocken med sig i graven.
Jag kommer inte att delta i minnesstunden.

Fake News. thumbs down. And they wonder why nobody reads or buys a newspaper.

I am sick of this SHITE (sorry BV) Let's leave it at that.

Well now you've made me curious - here's the google translation (some of it obviously lost in translation):

---------------------------------------------------------

Rolling Stones at Friends Arena: "Sounds like 12-year-olds at school finish"

There was a time when it was considered a cultural loss if Rolling Stones let down. We are past it now, writes Po Tidholm about Rolling Stones at Friends Arena.

Po Tidholm

No one would probably miss out, everyone who ever wanted to have had the chance to see them, they have played 27 times in Sweden and have not been relevant since 1981. Their music certainly has classic status, but can not even be said to be important for a generous assessment.


The scene is huge, and four giant screens turn up along the entire side of the arena. It may not be full to last place, but close enough. Which is surprisingly surprising given that Rolling Stones are relatively absent in the media. They are rarely played on radio, other than in haughty retroregation stations, and have not had a hit song during this millennium. But a band on this level has long hit a critical mass, and it tends to rejuvenate itself.
Mick Jagger initially comes out with some kind of shiny outfit and orthopedic shoes masked to sneakers. They start a little shaky with "Sympathy for the Devil", "It's Only Rock'n'roll" and "Tumbling Dice", and continue in the same style. There is no talk about doing anything else than expected and giving people the currency for the (hutlessly expensive) fares. Overall, the performance is not entirely bad, given that it is actually a collection of senior musicians. There is no excitement, it is grumpy and bitwise quite odd, but charming if you want it.
"You can not always get what you want" is surprisingly impressive with its low-key and lunatic turn. Stones were redeemed by black music, they found a soul that Beatles never was near and pointed out a new direction for popular music for many years. But those years are undeniably over.
Otherwise, it works less well. "Honky tonk women" sounds like it was performed by a band of 12-year-olds at a school end, led by an over enthusiastic musicmaid, born -43. It is sensibly messy. Keith Richard's solo performer works well ok, his mumbling is somehow congenial with the blues and vulnerability in "Slippin away" is a bit touching anyway. Ron Woods lap steel solo is the sharpest guitar game of the night. He was allowed to play sitting.
Mick Jagger. What to say. He has the voice and the boy's body. But I'm most seated in wonder of the driving forces that make him go on. It's something basic sad with people who can not stop. It's a surrealistic spectacle to see him stand out on the lead and drive his ticks while the marvelous Charlie Watts, in his sober light yellow button down shirt, accentuates his movements.
I think of Åsa Beckman's latest, very brilliant chronicle of the elderly men's sexual attraction and how unreasonable it was with a 74-year-old woman in the same role. So ironic that Keith Richards - the old casanova - now looks like a tant you could meet on Konsum, a little eccentric, but still. As if the male vanity transformed him.
And finally: in a way, it's a completely over-the-top discussion, but it's still interesting to note how the ages were aging to secure the privileges of the 40's. They move the boundaries in front of them. Last I reviewed Rolling Stones in 1995 - that is, 22 years ago - and during the then youthful youth the band and the age of the members were a provocation. Continuing, despite being over fifty, appeared to be a scorn on the very essence of popular culture. But Stones were hardened, of course, because they could. Much suggests they will bring the rock with them in the grave.
I will not attend memory.

_____________________________________________________________
Rip this joint, gonna save your soul, round and round and round we go......Edited 1 time(s). Last edit at 2017-10-14 01:31 by Hairball.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: wonderboy ()
Date: October 14, 2017 01:33

Quote
emotionalbarbecue
Quote
powerage78
SMU
[www.youtube.com]

grinning smiley

Can't believe they are using a guy in the audience clapping hands as their click track.
winking smiley

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: RipThisBone ()
Date: October 14, 2017 01:48

thumbs down
Quote
wonderboy
Quote
emotionalbarbecue
Quote
powerage78
SMU
[www.youtube.com]

grinning smiley

Can't believe they are using a guy in the audience clapping hands as their click track.
winking smiley

Please Eat Angus SHITE from AC/DC mean while.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Date: October 14, 2017 01:57

Quote
RipThisBone
thumbs down
Quote
wonderboy
Quote
emotionalbarbecue
Quote
powerage78
SMU
[www.youtube.com]

grinning smileyEdited 1 time(s). Last edit at 2017-10-14 01:57 by emotionalbarbecue.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Janneman ()
Date: October 14, 2017 02:54

Here my movie of Sympathy For The Devil filmed from the No Filter Pit, Ronnie side:

[www.youtube.com]

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: raphph ()
Date: October 14, 2017 03:27Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: raphph ()
Date: October 14, 2017 03:51

So...

139 photos of last night are here:

[flic.kr]

Comments welcome

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Nate ()
Date: October 14, 2017 04:09

Great photos thanks.
I thought that the show last night was brilliant,it was an unusual show but in a very great way and a simply stunning performance by Jagger.

Nate

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: 35love ()
Date: October 14, 2017 05:08

Quote
raphph
So...

139 photos of last night are here:

[flic.kr]

Comments welcome

Stunning colors visually and the ‘backdrop’ (I guess you call it, set up behind the band)
makes the photos of this tour to appear as if the band is playing a small venue.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Date: October 14, 2017 07:52

Awesome Brown Sugar!

[www.youtube.com]

;-)

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: zeus ()
Date: October 14, 2017 08:05

Raph_PH, thank you so much, these treasures!

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: KRiffhard ()
Date: October 14, 2017 09:38

Quote
emotionalbarbecue
Quote
powerage78
SMU
[www.youtube.com]

grinning smileyWe know Darryl has enough expertise to play by his own standards and not just replicate what Bill did.

But...come on...

Darryl is a great player...ok....he played with Miles Davis...ok...he is tecnically thousand lights years from the average bassist....ok....he is far away from what stones music needs...ok....BUT BILL....oh Bill WE MISS YOU.

thumbs up

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: syrel ()
Date: October 14, 2017 11:15

Back home in the UK for a day between Stockholm and Arnhem...

I don't want to pee on anyone's cornflakes, so I'll make this brief, but I thought it was quite a lacklustre show. Keith seemed really off tonight, starting with a missed cue on his very first solo in Sympathy, and whereas what I loved in Dusseldorf was the level of interaction between Keith and Ronnie, in Stockholm there seemed almost none. JJF was a car crash (though it was interesting to watch them get out of it).

The reason I'm posting anything is to raise something no one's mentioned yet - Keith sat down, almost behind Charlie, for a large segment of Miss You (I'd say over half the song, in two spells). He then took a long time to get up before MR, making Mick extend his harp intro longer than was comfortable. It made me wonder whether he was feeling under the weather. Though I will say from SFM onwards, he really picked up (JJF excepted) and I thought the show from that point onwards was quite good. Other highlights were Sweet Virginia (very loose, in a good way) and Slipping Away (obviously: it's a highlight every bloody night). But overall, I thought Stockholm lacked the consistent intensity of Dusseldorf.

Finally, with all due respect to those who went to Speilberg, this was the worst organised show I've ever been to. The 'traffic flow' for people and the security was awful, and I got close to missing the start of the show (which may also have affected my perceptions of it). The crowd in the pit (Keith's side) were also far more obsessed with their phones than the equivalent in Dusseldorf, which was annoying (luckily, everyone was curiously short for Swedes, so I was able to look over them).

Anyway, c'est la vie, onwards to Arnhem.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: grzegorz67 ()
Date: October 14, 2017 14:35

Quote
raphph
So...

139 photos of last night are here:

[flic.kr]

Comments welcome

Excellent photos. Thsnks for sharing.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: laertisflash ()
Date: October 14, 2017 15:35

BV wrote: "I read both Expressen an Aftonbladet. Their reports from the show in Stockholm last night are not that bad really. Still, they are so contradictary (...) Being paid for writing does not mean you have any clue about why the Rolling Stones perform in fromt of 3/4 of a million happy fans this year. I think the journalists, who do not have our affection and emotions, struggle to understand we love our band. It is just like playing golf. Some love it, others don't see the point. Or fishing. Some journalists don't get it".


Right. But even so, I repeat it, I say it once again, liable to being monotonous: There are many positive/enthousiastic headlines out there. But we concentrate to some negative articles, just because they are... negatives. When, for example, the well known "El Periodico" de Catalunya calls the Stones "imparables" (i suppose the word does mean "incomparable" or something similar), after Barcelona's gig, we don't even involve the particular headline (and many others) in our "overview". We only translate wickedly articles, usually written by haters or by journalists who just want to "impress|. Or both.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: stonesfrkk ()
Date: October 14, 2017 16:00

Quote
laertisflash
BV wrote: "I read both Expressen an Aftonbladet. Their reports from the show in Stockholm last night are not that bad really. Still, they are so contradictary (...) Being paid for writing does not mean you have any clue about why the Rolling Stones perform in fromt of 3/4 of a million happy fans this year. I think the journalists, who do not have our affection and emotions, struggle to understand we love our band. It is just like playing golf. Some love it, others don't see the point. Or fishing. Some journalists don't get it".I thought bv was spot on!I think that was one of his best post' s ever he s come a long way in his writing and his english!


Right. But even so, I repeat it, I say it once again, liable to being monotonous: There are many positive/enthousiastic headlines out there. But we concentrate to some negative articles, just because they are... negatives. When, for example, the well known "El Periodico" de Catalunya calls the Stones "imparables" (i suppose the word does mean "incomparable" or something similar), after Barcelona's gig, we don't even involve the particular headline (and many others) in our "overview". We only translate wickedly articles, usually written by haters or by journalists who just want to "impress|. Or both.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: bjornkasm ()
Date: October 14, 2017 16:01

Must commun the News papper revisor, since I am from Sweden and have ready the se guys for years. Aftonbladet writer he don't like rock music, he into soul and Beyonce is the kind of music he likes. He have repeated in 10years tar Stones was shit in Gothenburg. If you write something 100 times, it must be the truth... The guy in DN who gave 1/5 and claimed Stones relevant is a rap hiphop fan who should have stayed home. It must be hard for these guys working overtime late and listen yto music they don't like. For me Stockholm was super. Better than Copenhagen and Hamburg.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: yeababyyea ()
Date: October 14, 2017 16:09

Quote
bv

Aftonbladet (Markus Larsson) are stating the Stones were shit ten years ago at Ullevi, while now they did a fine and worthy 3 out of 5 show.

Yes it's amusing how Larsson gave the Ullevi concert 2/5 and now ten years later it's 3/5. Both shows were great, and it's so obvious that Larsson bashed the 2007 show just to promote his own name.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: laertisflash ()
Date: October 14, 2017 16:12

Thanks biornkasm fro the info...

And I suppose the second one has additional reasons to be hostile to the Stones, IF has ever heard about Keith's statement(s) against rap music...

RS You're right. Stockholm gig was super.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Beast ()
Date: October 14, 2017 16:22

I’m not sure Keith would have been smoking a cigarette when he sat out (still playing, though) during Miss You if he’d been feeling under the weather, which is not how he acted or looked to me throughout the night from my spot on the front rail. Far from it.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: stone4ever ()
Date: October 14, 2017 16:25

Quote
jumpingjackflash5
Awesome Brown Sugar!

[www.youtube.com]

;-)

After watching that and the rest of the show available to us, i am convinced Keith is in the best form since the start of the 50th celebrations in 2012.

I know i keep saying it but this is an amazing turn around from Keith. He is playing, looking and moving as if he were 10 years younger all of a sudden.

Ok he was playing better at the Fonda gig but he didn't move as well.

I can't wait to see what form he hits by Paris.

I wish this tour had more dates, Keith just gets better as time goes on.

I have to say that Ronnie peaked too soon, he is still great but not as good as the first half dozen shows. Less movement from him also.

And what did Karl do with that Sax solo, an abomination imho.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: stone4ever ()
Date: October 14, 2017 16:35

Quote
syrel
Back home in the UK for a day between Stockholm and Arnhem...

I don't want to pee on anyone's cornflakes, so I'll make this brief, but I thought it was quite a lacklustre show. Keith seemed really off tonight, starting with a missed cue on his very first solo in Sympathy, and whereas what I loved in Dusseldorf was the level of interaction between Keith and Ronnie, in Stockholm there seemed almost none. JJF was a car crash (though it was interesting to watch them get out of it).

The reason I'm posting anything is to raise something no one's mentioned yet - Keith sat down, almost behind Charlie, for a large segment of Miss You (I'd say over half the song, in two spells). He then took a long time to get up before MR, making Mick extend his harp intro longer than was comfortable. It made me wonder whether he was feeling under the weather. Though I will say from SFM onwards, he really picked up (JJF excepted) and I thought the show from that point onwards was quite good. Other highlights were Sweet Virginia (very loose, in a good way) and Slipping Away (obviously: it's a highlight every bloody night). But overall, I thought Stockholm lacked the consistent intensity of Dusseldorf.

Finally, with all due respect to those who went to Speilberg, this was the worst organised show I've ever been to. The 'traffic flow' for people and the security was awful, and I got close to missing the start of the show (which may also have affected my perceptions of it). The crowd in the pit (Keith's side) were also far more obsessed with their phones than the equivalent in Dusseldorf, which was annoying (luckily, everyone was curiously short for Swedes, so I was able to look over them).

Anyway, c'est la vie, onwards to Arnhem.

I think it makes perfect sense for Keith to take a well earned rest and a breather during half of Miss You, if it means as indicated by you, that he plays the second half of the show strong.

I even suggested a few days ago that Keith should take a breather during Miss You. Keith i love you .smileys with beerEdited 1 time(s). Last edit at 2017-10-14 16:36 by stone4ever.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: mickijaggeroo ()
Date: October 14, 2017 16:45


Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: syrel ()
Date: October 14, 2017 19:10

Quote
stone4ever

I think it makes perfect sense for Keith to take a well earned rest and a breather during half of Miss You, if it means as indicated by you, that he plays the second half of the show strong.

If he was feeling under the weather (which is just my theory, based on what I saw and heard - others seemed to have heard a much better show than me) then I agree it would make sense for him to take a breather during Miss You (hell, I wish they would all take a breather during Miss You...) - but you're really just reinforcing my point: he didn't need a sit down in Dusseldorf and gave a very strong performance throughout the show - something seemed a bit off in Stockholm, which I thought was reflected in the performance.

syrel

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: bv ()
Date: October 14, 2017 19:10

Quote
laertisflash
BV wrote: "I read both Expressen an Aftonbladet. Their reports from the show in Stockholm last night are not that bad really. Still, they are so contradictary (...) Being paid for writing does not mean you have any clue about why the Rolling Stones perform in fromt of 3/4 of a million happy fans this year. I think the journalists, who do not have our affection and emotions, struggle to understand we love our band. It is just like playing golf. Some love it, others don't see the point. Or fishing. Some journalists don't get it".


Right. But even so, I repeat it, I say it once again, liable to being monotonous: There are many positive/enthousiastic headlines out there. But we concentrate to some negative articles, just because they are... negatives. When, for example, the well known "El Periodico" de Catalunya calls the Stones "imparables" (i suppose the word does mean "incomparable" or something similar), after Barcelona's gig, we don't even involve the particular headline (and many others) in our "overview". We only translate wickedly articles, usually written by haters or by journalists who just want to "impress|. Or both.

IT should be possible to view the show in more than one dimension. In fact, many, many dimensions:

- The crowd
- The band
- The venue
- The security
- The heat inside the venue
- The trouble of getting into the Keith side pit being locked off for a long while
- The ticket price you paid
- The argue you had with your partner in order to go to the show
- Work
- The drunk people next to you at the show
- The guy in front of you constantly holding up his shitty mobile to make video
- No sleep for weeks
- Work (again)
- No food all day
- Rain when walking to the venue
- Rain as you walk out of the venue
- Nobody smiling in the BV pictures (I was told)
- Bad reports by the press
- Just add any other personal issues

But, in the end., it all is up to the band. Do they perform well? Did you take your time leaving all your troubles behind? Or did you just bring frustrations to the show, believing, or hoping, the Stones show would solve all your issues and worries?

They are just a rock avt, but they are the best rock act in the world. Try listening to them. They are way better than valium, drugs, ibux, paracet or whatever drug you use for an escape. Just listen to them, lock the outside worries out, and you will see, in the middle of STREET FIGHTING BAND, that there are no worris, for two hours or so, as they play.

Bjornulf

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Green Lady ()
Date: October 14, 2017 19:45

Quote
syrel
Quote
stone4ever

I think it makes perfect sense for Keith to take a well earned rest and a breather during half of Miss You, if it means as indicated by you, that he plays the second half of the show strong.

If he was feeling under the weather (which is just my theory, based on what I saw and heard - others seemed to have heard a much better show than me) then I agree it would make sense for him to take a breather during Miss You (hell, I wish they would all take a breather during Miss You...) - but you're really just reinforcing my point: he didn't need a sit down in Dusseldorf and gave a very strong performance throughout the show - something seemed a bit off in Stockholm, which I thought was reflected in the performance.

syrel

Mick takes a regular two song break every show and nobody suggests that it's because he's feeling under the weather.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: karimamilena ()
Date: October 14, 2017 19:53

So, now I'm also back home from Stockholm and slowly getting down and letting it all sink in. Sorry I didn't make it to the pre-show meet-up. A short rest on the bed turned into a solid 2 hour sleep, was probably needed.

But man, I am so glad I made this trip! At the tour opener in Hamburg I was first row Silver pit which was for my tast far too far away from the action. Also, from what I still saw, Keith seemed rather fragile, which made me a bit sad.

Luckily for Stockholm No Filter Pit tix were way cheaper so that I got one and ended up 1. & 2. row on Keith side. What the hell of a difference this makes to the concert experience. And man, how glad was I to see that Keith had warmed up and played around the way I was hoping he would. Mick as professional as usual. Can't stress enough how much I adore the fact that he is able to do what he is doing on stage at that age.

Tbh I don't really get all this moaning "oh, he missed a key on this or that song" or whatever technical tidbits. I mean, this is a live show. I don't want to see perfection (in which I don't believe anyway). I want a live show with all it's ups and occasional downs. For me they fully delivered what I was hoping for.

Sweet Virginia - boy, I listened to Exile the night before and so hoped they would play it. Gracias!! I had to film it so here it is (I'm not the best filmer, sorry)

Sweet Virgina [www.youtube.com]

Some people were moaning that Keith is not changing his songs and in a way I get this. There are so many song I would love to hear him perform. but then again especially Slipping Away is already such a Beauty which is just getting better & better.

This was my first time at a concert in Sweden so I was a bit surprised how rather calm it was in the No Filter pit. One drunk guy who was annoying us but after about 5 mins he was pulled out by security, luckily.

Concert reviews in newspapers? I don't give a sweet little blossom about it. They are written by people I don't know, who often don't even get the band members or song names right, so why should I care?

Altogether: So glad I went and was front pit thanks to prices in Sweden were so much lower than in Germany. Now I just hope that there will still be some more occasion for me in the future to see them again.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: Redhotcarpet ()
Date: October 14, 2017 20:07

BV, I agree about Expressen. I think SVD was honest too. DN exaggerated.

Re: Stockholm Sweden 12-Oct-2017 Stones No Filter live show updates
Posted by: TheBlockbuster ()
Date: October 14, 2017 20:43

-Edited 1 time(s). Last edit at 2017-10-14 21:15 by TheBlockbuster.

Goto Page: PreviousFirst...345678910111213Next
Current Page: 11 of 13


Sorry, only registered users may post in this forum.

Online Users

Guests: 815
Record Number of Users: 189 on August 24, 2021 20:10
Record Number of Guests: 4101 on December 24, 2020 10:57

Previous page Next page First page IORR home